Lâm Đồng: Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thu hồi hơn 3.500m2 tại dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thu hồi hơn 3.500m2 đất ở thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ (Chủ tịch HĐQT một ngân hàng có hội sở tại TP.HCM) và bà Lê Uyên Phương vì cho Công ty Cổ phần Sandals thuê thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép không đúng quy định của Luật Đất đai 2013.

Tại báo cáo số 206/BC-STNMT ngày 16/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi 3.500 m2 đất ở tại dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép vì sử dụng sai mục đích

Ngày 16/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 206/BC-STNMT gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo về kết quả rà soát việc thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đối với dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp (dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép) của Công ty Cổ phần Sandals (Công ty Sandals) tại xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sandals đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại xã Lộc Nga.

Qua ra soát, khu đất có tổng diện tích là 46.491m2 (gồm 42.795m2 đất nông nghiệp và 3.596m2 đất ở nông thôn) thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi diện tích đất nêu trên được phê duyệt quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép, chủ sử dụng đất đã tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 42.795m2 đất nông nghiệp nêu trên và được UBND TP.Bảo Lộc đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích 37.995m2 (sau khi đo đạc thực tế còn lại) sang đất thương mại dịch vụ theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tiếp đó, để thực hiện dự án trên, Công ty Sandals đã ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với diện tích 46.491m2 của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương (tại phòng công chứng Lê Trung Kiên chứng nhận ngày 21/10/2019).

Ngày 4/12/2019, Công ty Sandals đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, thuê quyền sử dụng đất và được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận tại trang 4 toàn bộ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (công ty thuê lại theo diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ, bà Phương); nhưng diện tích thực tế theo đo đạc mà công ty đang thuê lại và sử dụng là 41.691m2 (gồm 3.596m2 đất ở nông thôn và 37.995m2 đất thương mại dịch vụ).

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao UBND TP.Bảo Lộc nghiên cứu thực hiện theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi 3.500 m2 đất tại Khu du lịch sinh thái Đôi Dép

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất, chủ đầu tư thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai đối với diện tích 3.596m2 đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục.

Đồng thời, giao UBND TP.Bảo Lộc theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của công ty Sandals, kịp thời xử lý theo hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý đối với những nội dung phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền và quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 5 văn bản gửi Công ty Sandals để đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai.

Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký biến động đối với diện tích 3.596m2 đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép tại xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc của Công ty Sandals vẫn chưa thực hiện.

“Như vậy, đối với việc bà Lê Uyên Phương sử dụng đất không đúng mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ cho Công ty Sandals thuê để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái, đến nay chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, hành vi vi phạm đã được xác định tại Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kết luận.

Do đó, để xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo UBND TP.Bảo Lộc có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, lập thủ tục thu hồi đất đối với diện tích 3.596m2 đất ở (thuộc một phần các thửa đất: số 230, 232, 233, 229 tờ bản đồ số 8; số 143, tờ bản đồ số 9; số 20, 39, 62, 36, 63 tờ bản đồ số 12) của cá nhân đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép tại xã Lộc Nga của Công ty Sandals. Trường hợp không chấp hành thì có biện pháp cưỡng chế, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định.

Ngày 06/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã có văn bản số 3539/UBND-ĐC1, giao UBND TP.Bảo Lộc nghiên cứu các nội dung tại báo cáo số 206/BC-STNMT ngày 16/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

QUỐC TRỰC