Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung bốn Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 đã bầu bổ sung bốn Ủy viên Bộ Chính trị, giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và xem xét, thi hành kỷ luật ba đảng viên.

Bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm:

1. Ông LÊ MINH HƯNG, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11/12/1970. Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

Tóm tắt quá trình công tác

Trải qua nhiều cương vị công tác, đến tháng 1/2010 là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

1/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

-11/2021- nay: Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

2.Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngày sinh: 6/3/1962. Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Dân tộc: Kinh. rình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt quá trình công tác

Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đến tháng  9/2000 - 10/2007: Trung tá, Thượng tá, Đại tá; Phó Phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Học viên Học viện Chính trị (10/2003 - 10/2004)

11/2007 - 4/2008: Đại tá, Phó Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Đảng ủy viên Sư đoàn 5

5/2008 - 9/2009: Đại tá, Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 5

10/2009 - 7/2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị

8/2010 - 8/2012: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4

9/2012 - 8/2017: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng (1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Học viên bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (8 - 12/2013)

9/2017 - 1/2021: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị

2/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

3.Bà BÙI THỊ MINH HOÀI, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày: 12/1/1965. Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam . Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Tóm tắt quá trình công tác

Trải qua nhiều cương vị công tác, đến tháng 12/2000 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

5/2004 - 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

9/2008 - 3/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

3/2009 - 3/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

3/2011 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

5/2018 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2/2021 - 3/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (Chờ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương theo phân công của Bộ Chính trị)

-4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

4.Ông ĐỖ VĂN CHIẾN, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày 10/11/1962.  Dân tộc: Sán Dìu. Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trình độ học vấn: Đại học nông nghiệp chuyên ngành Trồng trọt

Tóm tắt quá trình công tác

Trải qua nhiều cương vị công tác đến 5/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Từ 02/2011-6/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Từ 22/6/2011-17/8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016);

Từ 18/8/2011-15/02/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016);

Từ 15/02/2015-4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016);

Từ 4/2016-01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021);

Từ 02/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021);

Từ 31/3/2021 đến nay: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 12/4/2021: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phân công Thường trực Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức trung ương

Trước khi tiến hành Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra vào sáng 16/5, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15/8/1957; Quê quán: Xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Từng đảm nhiệm các chức vụ: Chính ủy Quân đoàn 2; Chính ủy Quân khu 3.

Năm 2009, ông được Thăng quân hàm Trung tướng. Năm 2011, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 2014, ông Lương Cường được Thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 01/2019, được phong quân hàm Đại tướng.

Tháng 01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Kỷ luật

Tại Hội nghị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

 

 

THÁI VŨ